Асоциацията на зъботехниците има нов председател. Това е Стоян Котев, а за зам.-председател е избран Стоян Христов, съобщават от сайта на Българската асоциация на зъботехниците.

Стоян Котев

“На 26.11.2022 година в град София, хотел Метрополитън се проведе Вторият редовен Конгрес на БАЗ.
Направени бяха промени в Устава на БАЗ и беше избрано ново ръководство за следващия управленски мандат на Асоциацията.
Бяха издигнати две кандидатури за председател, на Мелекпер Адем и на Стоян Котев. Двамата изложиха вижданията си относно целите и начините за развитието на Асоциацията и отговориха на въпроси.

За нов председател на БАЗ беше избран Стоян Котев.

Останалите членове на УС са както следва:
Заместник председатели:
Гергана Цветилова и Стоян Христов.
Главен секретар:Георги Дулев
Членове:
Иванка Георгиева
Игнат Радулов
Илияна Динова
Мария Чотова
Минко Данчев

Контролна комисия в състав:
Председател Илия Донев
Заместник председател Люпчо Колевски
Членове:
Даниел Петров
Димитър Донев
Мартин Георгиев
Росица Петкова
Станимир Генев

Комисия по професионална етика:
Председател Илиана Йончева
Заместник председател Александър Савов
Членове:
Веселка Димитрова
Георги Георгиев
Петър Янев
Петя Георгиева
Цветелина Иванова

На 28 ноември 2022 г. онлайн се е провело първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на БАЗ.

След проведени подробни обсъждания на въпросите от дневния ред са били взети следните решения:
“След обсъждане на постъпилите предложения Правилника за организацията и дейността на УС беше приет.
Управителният съвет е взел решение Договорът за финансово обслужване на Асоциацията да бъде преподписан с
предложените по-ниски финансови параметри.
След освобождаването на техническият секретар, дейностите му да бъдат разпределени между членовете на УС на БАЗ.
Договорът за наем на офис-централата да не бъде подновяван, като окончателното решение се отлага до края на седмицата. Възлага на председателя и главният секрертар да направят проучване за възможностите за наемане на офис при по-изгодни условия.”

С целия текст можете да се запознаете по-долу