В коя от предизборните програми на политическите партии е застъпена темата за денталната помощ? „Стоматологичен свят“ направи преглед на предизборните програми на политическите партии, които според социологическите проучвания могат да влязат в парламента.

Прегледът показа, че до този момент върху тази тема е поставен сериозен акцент единствено в предизборната програма на Демократична България.

д-р Веселка Христамян
Д-р Веселка Христамян

За коментар потърсихме д-р Веселка Христамян. Тя е общински съветник от “Демократична България” Обединение в Пловдив от 2019 г. Председател е на Общинската комисия “Здравеопазване и социални дейности”. Член е на Общинска комисия “Противодействие и борба с корупцията” към Общински съвет Пловдив.

Член на Национален съвет на ПП “Да България” и тематична комисия “Здравеопазване”.

Д-р Христамян е магистър по Медицина, по Дентална медицина, по Здравен мениджмънт и Психология. От 30 години работи като лицево-челюстен хирург и е университетски преподавател към МУ-Пловдив.

  • Д-р Христамян, в раздел „Визия за сектор „Здравеопазване и здравословен начин на живот“ от програмата се казва следното: „Ние ще работим за значително подобряване на общото здраве на населението чрез определяне на денталните и репродуктивните страдания като социално значими заболявания“. Можете ли да внесете повече яснота – как точно ще работите за “значително подобряване на общото здраве на населението чрез определяне на денталните страдания като социално значими заболявания“?

Оформяне на  политики, основани на интеграция на здравето на устната кухина и национални  здравни програми, за насърчаване на здравето на устната кухина, финансова справедливост към ЗОЛ, ще имат ролята на превенция,  профилактика на процесите на ранно и масово обеззъбяване на  българите. Стратегически политики за насърчаване на здравословен начин на живот и намаляване на рисковите фактори, влияещи върху здравето на устната кухина, които са съобразени с настоящи и прогнозни икономически, социални, екологични и поведенчески фактори.  Формирането на дългосрочен устойчив модел за стимулиране на лична отговорност на населението към собственото му здраве.

Политики, които обезпечават равнопоставено и равномерно осигуряване на  достъп и обем на дентална помощ за всички български граждани.

За превенция, лечение и рехабилитацията на орално здраве на гражданите, към настоящите социално-икономически условия е важно да се отстояват следните предложения:

Промяна на процента, определен за дентална медицна, на поне 5,5%., който от ниво 4,5% прогресивно намалява в годините.

Правилно разпределяне на ресурса за дентално здраве с оглед превенция на усложненията от денталните патологии.

Промяна в националното рамково договаряне в следните насоки:

– промяна в наредбата, с която министърът определя пакета дейности за дентално здраве.

– усъвършенстване на системата на договаряне в НЗОК чрез разширяване броя на преговарящите страни.

Това ще създаде условия за реална профилактика и превенция на някои от водещите или необхванати до момента дентални заболявания, очертаващи се се като значими за общественото здраве и за качеството на живот на големи групи от обществото. Например – здравноосигурените хора да получат пълно финансиране на услугата за възстановяване на дъвкателна функция при тотално обеззъбяване. И още – възможност здравноосигурените лица от всички възрастови групи да получат процедура, осигуряваща превенция и профилактика на пародонталните заболявания и техните ранни и късни последствия за оралното здраве и върху човешкия организъм..

В „Основни действия за модернизация на сектор „Здравеопазване и здравословен начин на живот“ в „Промоция на здравето и превенция на болестите е поставено, наред с физическо и психично здраве, и „Профилактика и промоция на дентално здраве“. Какво представлява тази модернизация?

Става дума за електронизиране на процесите в системата на  здравеопазване и изграждане на дигитална екосистема. С възможност за телемедицина и здравно-консултативни клъстери по нозологии, в които се включат денталните заболявания.

Д-р Христамян, сред реформите, които сте набелязали в областта на здравеопазването, е и реформа в денталната медицина. Акцентирате, че е необходима „Целенасочена държавна политика за обхващане в системата на здравеопазване на денталното здраве” и др.

Това означава Национален  скрининг  за  създаване на актуална база данни  на  заболеваемост и  болестност от  денталната  патология  сред  българското население. Създаване на национален проект, съвместно с Българския зъболекарски съюз, факултетите по Дентална медицина и МОН,  за единна, устойчива  програма за промоция  на денталното здраве в системата на началното и средното образование.

С цялостната визия на “Демократична България” за сектор „Здравеопазване и здравословен начин на живот“ можете да се запознаете тук.

“Стоматологичен свят” е отворен за представяне на предизборните програми на останалите политическите партии – в областта на здравеопазването. С акцент върху частта за денталната помощ, ако тя е допълнена и публикувана.