Предстои неговото публикуване и обществено обсъждане

Това става ясно от отговор на здравния министър проф. Ангелов по време на парламентарния контрол.

Отговорът е относно въпрос за „участието на медицинските стандарти, фармако-терапевтичните ръководства и правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в изготвянето на обемите и цените, при остойностяването на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор и при определянето на конкретните стойности на обемите и цените на отделните видове медицинска помощ, включени в НРД.“. Въпросът е зададен от народни представители.

Понастоящем е изготвен проект на наредбата за утвърждаване на медицинските стандарти по медицински специалности и дейности, с които се въвеждат изисквания за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ, отговарящо на съвременните достижения на медицината. Предстои неговото публикуване за обществено обсъждане“ – се казва в отговора на здравния министър.

Пълният тект на отговора гласи следното:

Към настоящия момент действат 41 наредби, с които министърът на здравеопазването е утвърдил медицински стандарти по медицински специалности или отделни медицински дейности. Съгласно промяна на ЗЛЗ от 2019 г. (чл. 6, ал. 1) медицинските стандарти се утвърждават с наредба на министъра на здравеопазването, като с цел уеднаквяване е регламентирано и тяхното съдържание. Съгласно действащото законодателство, медицинските стандарти определят минималните задължителни изисквания към структурите за осъществяване на дейностите по определени медицински специалности или изпълнение на отделни медицински дейности за осигуряване на качествена профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и здравни грижи за пациента.

Фармако-терапевтичните ръководства се утвърждават с наредби на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Към настоящия момент са издадени 23 такива наредби, които представляват по-голямата част. Предстои издаването и на останалите ръководства след приключване на процедурата по общественото им обсъждане във връзка с публикуването на електронната страница на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, БЛС и БЗС имат задължение да изготвят и приемат Правила за добра медицинска практика. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразява становище по тях и ако то е положително, правилата се предоставят за утвърждаване от министъра на здравеопазването. С Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, обн. в ДВ, бр. 54 от 2020 г., първоначалният срок за изготвянето на правилата е променен до 31 август 2020 г. Съгласно законодателството, когато съсловните организации не предложат за утвърждаване от министъра на здравеопазването приети от тях правила за добра медицинска практика, същите се изготвят от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и се предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването в срок до три месеца от изтичането на срока, определен за изготвянето им от съсловните организации.

Към настоящия момент са налице актуални Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в РБ, издадени от министъра на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2020 г. Все още не са утвърдени Правила за добра медицинска практика на лекарите.

Остойностяването на медицинската помощ, закупувана от НЗОК, следва да се извършва въз основа на методики, които са част от НРД. Същите не могат да съдържат изисквания, които са уредени с медицинските, здравно- информационните и стандартите за финансова дейност по чл. 6 от Закона за лечебните заведения и с правилата за добра медицинска практика на лекарите, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина.