Със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат следните временни противоепидемични мерки в България, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове,
  изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и
  центровете за подкрепа за личностно развитие.
 2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни
  дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна
  и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
 3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се
  само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на
  здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите
  съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и
  контрол на вътреболничните инфекции.
 4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,
  образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически
  и физически лица.
 5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски
  центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
  семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в
  присъствена форма.
 7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия
  (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и
  музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост
  на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко
  1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен
  характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с
  тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст. С изключение на
  международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на
  тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица
  над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст
  се провеждат без публика.
 10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови
  занимания към тях.
 11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по
  смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за
  дома и офиса.
 12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
 13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една
  или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и
  търговските центрове тип МОЛ. С изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните
  заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите,
  доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други
  доставчици на съобщителни услуги в тях.
 14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с
  организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти
  в страната.
 15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
  търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и
  чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на
  клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно
  движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите
  и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
  работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
  където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица
  под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
 19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност
  в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични
  центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и
  клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични
  заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на
  родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична
  помощ.
 20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
  болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната
  не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 21. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на
  регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните
  заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на
  съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с
  основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от
  обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно
  заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.
 22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
  социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
  лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените
  противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
  заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените
  противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за
  контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат
  при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от
  25.11.2020 г.

Източник: Министерство на здравеопазването