Със своя заповед министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов освободи от длъжност изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Росен Иванов . Причина за решението на министъра е извършена от дирекция „Вътрешен одит“ проверка, която констатира редица нарушения и препоръчва смяна на ръководството на Изпълнителната агенция, съобщават от МЗ.

За временно изпълняващ длъжността „изпълнителен директор“ на ИАМН е определен Мирослав Мутафчийски, досегашен заместник на титуляра в Агенцията.

Сред нарушенията, констатирани при проверката на ИАМН, са:

Съставяне на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления със съществени недостатъци и забавено изпращане към НАП за събиране на публични вземания. 

Забавено регистриране в автоматизирана система за документооборота на Агенцията.

Не са актуализирани Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в ИАМН. 

Не са представени Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол на ИАМН, действащи в периода от 01.04.2019 до 27.01.2020 г.

Във Вътрешните правила за организация на контролната дейност на ИАМН са разписани  процедури, които не съответстват на нормативната уредба.

Констатирано е неправомерно разходване на финансови средства и управление на материални активи.