Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите е внесен в НС на 10 септември от д-р Даниела Дариткова, председател на здравната комисия към парламента.

В преходните и заключителни наредби се предлага:

§ 4 (1) При обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 63 от Закона за здравето през 2020 или 2021 г. управителният съвет на съответната съсловна организация по Закона за съсловните ортанизации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите може да вземат решение редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

(2) Разпоредбата по на ал. 1  се прилага и в случаите, когато поради изтичане на законоустановения мандат, редовното заседание на събора или на конгреса е за избор на определените в съответния закон нови органи на съсловната организация. Датата, мястото на провеждане и дневния ред на събора или конгреса се определят от управителния съвет на съответната съсловна организация и се съобщават на районните колегии/регионалните колегии не по-късно от 1 месец преди провеждането

(3)  В случаите по ал. 2, когато в срока по ал. 1 не е свикан събор или конгрес за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1

(4) В случаите по ал. 2 органите на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия изпълняват функциите си до избора на нови органи на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия, но за не повече от четири месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.