Срокът за влизане в действие на задължителното електронно отчитане за зъболекарите се отлага за 1 февруари 2023 година. Анексът към НРД е обнародван в брой 92 на Държавен вестник от дата 18.11.2022 г.

ДОГОВОР № РД-НС-01-3-6 от 10 ноември 2022 г.за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36 и 77 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2020 г. и бр. 37 от 2022 г.)

Днес, 10.11.2022 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) за 2020 – 2022 г. за следното

§ 1. В § 29 от преходните и заключителните разпоредби към Договор № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г., в ал. 4 думите „Считано от 1.11.2022 г.“ се заменят със „Считано от 1.02.2023 г.“.

С пълния текст можете да се запознаете тук

Абонамент за “Стоматологичен свят” за 2023 г. може де на направите тук

срокът