Grandus® B-One – ново поколение инжекционен възстановителен биологичен имплант.

Свойствата му са:

  • СВЪРЗВАНЕ НА КОСТ С КОСТ
  • ЗАЛЕПВАНЕ НА МЕТАЛ КЪМ КОСТ
  • ВИСОКОПОРЕСТА СТРУКТУРА С АДХЕЗИОННА ЯКОСТ
  • ОТЛИЧНА БИОСЪВМЕСТИМОСТ
  • СВОЙСТВО ДА ИЗДЪРЖА НА СИЛЕН НАТИСК
  • ОПТИМАЛНО ТОРСИОННО И РЕЖЕЩО СЪПРОТИВЛЕНИЕ

Grandus® B-One – ново поколение инжекционен възстановителен биологичен имплант

Grandus® B-One е медицински продукт, на основата на тетракалциев фосфат, който може да се инжектира, да се втвърди и да създаде висока адхезионна якост в областта на приложението за кратко време. Благодарение на тетракалциевия фосфат, който има по-високо моларно съотношение Са/Р от хидроксиапатита, който е градивният елемент на костите и други суровини в продукта, Grandus® B-One има химично съединение, което може да синтезира хидроксиапатит сам по себе си. Това е остеопроводим, биоактивен и биоразградим материал. Пренасяйки остеобластите в зоната, в която трябва да се моделира костта, позволява излекуването й по-бързо от нормалното. Едновременно се абсорбира. Абсорбирайки се намалява и се образува кост, като през цялото време на лечението устойчивостта не намалява. Grandus® B-One е ново поколение инжекционен възстановителен биологичен имплант.

Характеристики на приложението:

Grandus® B-One притежава изключителни свойства на адхезионна устойчивост във влажна среда.

Показания/Индикации:

Grandus® B-One се използва за запълване на костни кухини в костната система. Тези кухини могат да бъдат създадени хирургично или могат да възникнат като костен дефект в резултат на травматично увреждане на костната тъкан. Запълване на костните кухини в области, които не са важни за стабилността на костната структура. Втвърденият Grandus® B-One може да се използва само с цел за временна товаропоносимост. Не може да се използва за предоставяне на структурна опора в процеса на възстановяване. Grandus® B-One  не трябва да се прилага в области, които не могат да осигурят достатъчно костно образувание поради остеопороза, аваскуларни или други причини. Костната тъкан е динамична структура с много съдове. Нарича се “интелигентно” вещество, защото има способността да лекува без да оставя цикатрикс. В структурата на костите се намират както неорганични соли, така и органична матрица. Органичната част се състои предимно от (до 90%) колагенови влакна тип 1 и различни протеинови/въглехидратни комплекси като гликозаминогликан, протеогликан, гликопротеин и различните растежни фактори. Неорганичната част на костта е съставена предимно от фосфатни и калциеви йони. Съществуват също значителни количества от бикарбонат, натрий, калий, карбонат, флоурит, барий, стронций. Калциевите и фосфатните йони се групират в ядра, за да образуват кристалите на хидроксиапатита.

Grandus® B-One е калциево фосфатно съединение

За разлика от костните присадки, той може да се оформи, да се самовтвърди в тялото, като създава структура, към която клетките могат да се залепят. Grandus® B-One е остеопроводим продукт, тъй като не съдържа растежни фактори или каквото и да е вещество, което може да предизвика остеогенезата. Тоест, със своята проводима структура той може да “пренесе” остеобластите, образувани в костната структура, в областта на костния дефект. Grandus® B-One  образува хидроксиапатит чрез реакция на разтваряне – утаяване като другите калциеви фосфатни цименти. Това е изотермична реакция, при която няма извеждане на топлина и затова има голямо предимство пред акрилния цимент. Хидроксиапатитът е един от най важните градивни елементи на костите и е една от фазите на остеогенезата. Основната суровина на Grandus @ B-One  е трикалциевият фосфат. ТТСР е единственото калциво фосфатно съединение със съотношение Са/Р по-високо от хидроксиапатита. Докато съотношението на Са/Р при ТТСР е 2.0, съотношението на Са/Р при НА е 1.67. Благодарение на това ТТСР в съдържанието на Grandus @ B-One  има способността да генерира хидроксиапатит самостоятелно.

Grandus® B-One е ново поколение инжекционен възстановителен биологичен имплант

Сфери на приложение на Grandus® B-One:

● Прилага се при запълване на костни кухини в цялата костна система

● При приложения на импланти

● При синус лифтинг /повдигане на синуса с костно присаждане/

● Дефекти, при които се желае ново костно образувание

● Лицево-челюстно приложение

● Приложения за удължаване/скъсяване на брадичката

Противопоказания/контраиндикации:

Състояния, които са относителни противопоказни за Grandus® B-One 

● Тежки съдови или неврологични болести

● Неконтролиран диабет

● Тежка дегенеративна болест на костите

● Затворена костна кухина/пространство

● Бременност

● Некооперативни пациенти, които не могат да  спазват следоперативните инструкции и включително тези, които злоупотребяват с наркотици и/или с алкохол.

● При хиперкалциемия

● Пациенти с бъбречна недостатъчност

● Пациенти с активна или минала болест на Пот /костна туберкулоза/

Условия за ползване/прилагане:

Grandus® B-One  се смесва в апликатотра за приложение и след което се поставя. Това е бързо втвърдяващ се медицински продукт.

Опаковка и стерилизация:

Апликаторът, който съдържа флакон с течност и прах, се намират вътре във вакуумнна торбичка. Тази торбичка се поставя отново в алуминиева опаковка и се стерилизира с GAMA

Съхранение:

Препоръчителни условия за съхранение: Както е описан в етикетите на продукта, между 5 и 30 градуса по Целзий.

Експериментални биологични модели:

От хистологичните изследвания, проведени върху Grandus® B-One, се вижда, че е биосъвместим и е много ефективен при ранно костно образуване.   


Ранно интрамембренозна остеосинтеза
Наличие на хеморагия в областта на фрактурата
Образуване на нова костна матрица и ламеларна костна формация

Оздравяла зона в минималната празнина /процеп/
Нова костна матрица и аностомозираща трабекуларна
Активни остеобласти и вретено-прогениторни
клетки, синтезиращи костна матрица

Хондрална остеогенеза
Калцифицирани костни трабекули
“Хипер клетки” между трабекулите

Когато Grandus® B-One  ще се прилага за формирането на кости, трябва да се вземе предвид следното:

● наличие на остеопоротична формация в зоната, където ще се прилага

● наличие на аваскуларна зона и/или или друга форма, която не поддъжа импланта

● наличие на минала или активна болест на Пот /костна туберкулоза/

● наличие на неконтролиран диабет

Никога не трябва да се прилага при тези пациенти

Предимства:

● Минимална инвазивна намеса с апликатора за приложение

● Скоростно втвърдяване

● Изотермичност

● Отлична устойчивост във влажна среда

● Остеопроводимост

● Свързване на кост с кост

● Залепване на метал към кост

● Висока пореста структура, която не намалява здравината

● Отлична биосъвместимост

● Свойство да издържа на силен натиск

● Ненадмината устойчивост на усукване и срязване

Grandus® B-One даде много по-добри резултати от своите конкуренти при  биомеханичните изследвания за якост при натиск и еластичност.

Grandus® B-One даде много по-добри резултати от своите конкуренти при  биомеханичните изследвания за якост при натиск и еластичност.

Grandus® B-One не съдържа производни на човешка кръв, фталати, лекарства и вещества от животински произход.

Grandus® B-One – ново поколение инжекционен възстановителен биологичен имплант

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ПЕРМЕД САГЛЪК ЮРЮНЛЕРИ ТИДЖ. ЛТД. ШТИ

www.permedsaglik.com

Видеодемонстрация

Видеодемонстрация

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ: ZEKI DENTAL

ЗЕКИ-ДЕНТАЛ


 ‭+359 888 533 711  •    http://zekidental.com  •   zekidental@gmail.com